2021. június 20., vasárnap

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Maros Megyei Tanács 2021. május 24-én versenyvizsgát szervez toborzás útján a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Gazdasági Igazgatóság Transilvania Motor Ring Ügykezelő-Karbantartó Szolgálatának gondnoki állása betöltésére. 


Általános követelmények:

Az állást elfoglalhatja az a személy, aki teljesíti a következő feltételeket:

a) román állampolgár, az Európai Unió más tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államnak az állampolgára, és romániai lakhellyel rendelkezik;

b) ismeri az írott és beszélt román nyelvet;

c) teljesíti az alsó korhatárra vonatkozó törvényes előírásokat;

d) teljes cselekvőképességgel rendelkezik;

e) az egészségi állapota megfelel az állásnak, amelyre jelentkezik, és ezt bizonyítja a családorvos vagy az erre jogosult egészségügyi egységek által kiadott egészségügyi igazolással;

f) teljesíti a meghirdetett álláshoz szükséges tanulmányokra és esetenként a szolgálati időre vonatkozó feltételeket vagy más sajátos követelményeket;

g) nem volt elítélve jogerősen az emberiség ellen, az állam és a hatóságok ellen elkövetett, szolgálati vagy a szolgálattal kapcsolatos, az igazságszolgáltatást akadályozó, hamisítási vagy korrupciós bűncselekményért vagy szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amely miatt összeférhetetlenség állna fenn a tisztség gyakorlásával, kivéve, ha rehabilitálták. 


Az állás elfoglalásának sajátos követelményei:

Ahhoz, hogy a jelentkezők részt vehessenek a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó Gazdasági Igazgatóság Transilvania Motor Ring Ügykezelő-Karbantartó Szolgálatának gondnoki állása elfoglalásáért kiírt versenyvizsgán, teljesíteniük kell az alábbi összes sajátos követelményt:

– középfokú és/vagy általános iskolai végzettség;

– sajátos készségek a munkaköri leírásban előírt tevékenységek elvégzéséhez.


A versenyvizsga lebonyolításának a körülményei:

A versenyvizsga gyakorlati próbából és interjúból áll.

A versenyvizsgára a Maros Megyei Tanács Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz. alatti székhelyén kerül sor.

A gyakorlati próba 2021. május 24-én 11 órától lesz, a vizsgabizottság által meghatározott terv alapján, amely a következő értékelési kritériumokat foglalja magába:

a) alkalmazkodó képesség;

b) a nehéz helyzet kezelése;

c) a gyakorlati követelményeknek a megvalósításában való jártasság és adottság;

d) kommunikációs készség;

e) a gyakorlati próba lebonyolításához elkülönített források kezelése.

Az interjúra a gyakorlati próbától számított 4 munkanapon belül kerül sor.

Az interjú időpontját és helyét a gyakorlati próba eredményeinek a kifüggesztésével egy időben teszik közzé.

A versenyvizsgáról Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. sz. alatti 63. irodában Lucia Felicia Cismaş, a Humánerőforrás-osztály tanácsadója nyújt tájékoztatást; telefon: 0265-263-211, 1236 mellék, fax: 0372-651-236, e-mail: cismas.lucia@cjmures.ro

A beiratkozási dossziékat a versenyvizsga Románia Hivatalos Közlönye III. részében való meghirdetése után 10 munkanapos határidőn belül lehet benyújtani.

Minden egyes próba után az eredményeket egy munkanapon belül közzéteszik.

Az akták válogatása, esetenként a gyakorlati próba és az interjú eredményeinek a kifüggesztése után legtöbb egy munkanapon belül óvás nyújtható be.

Az óvások eredményeit a versenyt megszervező közhatóságnak vagy intézménynek a székhelyén kifüggesztik, valamint az internetes oldalán közlik, esetenként rögtön az óvás megoldása után.

A végeredményeket a Maros Megyei Tanácsnak a székhelyén, valamint a www.cjmures.ro internetes oldalon függesztik ki, egy munkanapon belül, a gyakorlati próba/interjú óvási határidejének lejárta után. Minden jelentkező végső pontszámát a „bejutott” vagy „elutasítva” megjegyzésekkel feltüntetik.


A versenyvizsgára jelentkezők versenyvizsga-dossziéja a következő dokumentumokat kell tartalmazza:

a) a versenyvizsgára való jelentkezési kérvény, a szervező közhatóságnak vagy intézménynek a vezetőjéhez címezve;

b) a személyazonossági iratnak vagy bármely, a személyazonosságot igazoló dokumentumnak a másolata, a törvény szerint, esetenként;

c) a tanulmányi végzettséget és a szakképzettséget igazoló iratoknak a másolatai, valamint a közhatóság vagy intézmény által kért, az állásnak a sajátos feltételei teljesítését igazoló dokumentumoknak a másolatai;

d) erkölcsi bizonyítvány vagy egy a saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy nem büntetett előéletű, amely összeférhetetlenné tenné a tisztséggel, amelyre jelentkezett;

e) orvosi igazolás, amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, és legfeljebb 6 hónappal a verseny lebonyolítása előtt volt kibocsátva a jelentkezőnek a családorvosa által vagy az illetékes egészségügyi egységek által;

f) önéletrajz.

Az egészségi állapotot igazoló bizonyítvány tartalmazza olvashatóan a számát, a dátumot, a kibocsátónak a nevét és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által meghatározott szabványos formátumban.

Az erkölcsi bizonyítvány esetében az akták válogatásakor bejutottnak nyilvánított jelentkező, aki a saját felelősségére tett nyilatkozatot arról, hogy büntetlen előéletű, köteles kiegészíteni a versenyaktát az erkölcsi bizonyítvánnyal (cazier), legkésőbb az első versenypróba dátumáig.

A b), d) pontok által előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni, a másolataikkal való összevetés érdekében.