2021. december 3., péntek

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Az igehirdetés után Dobai Izabella, a jelenlegi ádámosi  református lelkész szólott a hívekhez. Elsősorban köszöntötte: a gyülekezetet, a meghívottakat, a távolról hazaérkezőket. A továbbiakban ismertette az ádámosi református egyház múltját. Dokumentált adatok szerint a legrégebbi református egyházi adat 1635, amely az alakulás éve.  Augusztus 21-én a zsúfolásig megtelt református templomban ünnepségre gyűltünk össze: 100 éves  a felújított  templom.
 A hálaadó istentiszteleten igét hirdetett Csalóka Zoltán, a Küküllői Református Egyházmegye esperese: „Járjatok méltóan az úrhoz” volt az alapige.
A „méltó” ünnepségre hivatkozva a türelem, a hit, a szeretet erejét hangsúlyozta.
Az igehirdetés után Dobai Izabella, a jelenlegi ádámosi  református lelkész szólott a hívekhez. Elsősorban köszöntötte: a gyülekezetet, a meghívottakat, a távolról hazaérkezőket. A továbbiakban ismertette az ádámosi református egyház múltját.
Dokumentált adatok szerint a legrégebbi református egyházi adat 1635, amely az alakulás éve. Első temploma különálló faszerkezetű toronnyal 1776-ban épült. Az idők során megrongálódott, új templom építése vált szükségessé.
1911-ben felépült az új templom gróf dr. Hadadi Kovácsy Sándor budapesti és ádámosi főgondnok segítségével.
100 éve áll a templom, melyet felújítottak ez év folyamán.
 Emléktábla leleplezése következett, mely a szószék bal oldali falán áll.
A fekete márványlap felirata a következő:
„Uram, te voltál nékünk   hajlékunk nemzedékről    nemzedékre.”   (90. zsoltár) 1911–2011
Az ünnepség szükségességét és értékét méltatták a következőkben:
Benefi Sándor főjegyző a „Jöjjetek énhozzám mindnyájan“  ige alapján az összetartozás erejét hirdette. Utalt arra, hogy a múlt kötelez, folytatnunk kell elődeink „megtartó” értékű munkáját.
Fülöp Ernő magyarkirályfalvi református lelkész beszédében az 1000 éves magyar egyházra is emlékezett, a Szent István-i üzenetre.  A lelkipásztorok a mi vidékünkön „végvári vitézek”, akik munkálkodnak azért, hogy az „összetartozás” lakozzék mibennünk.
Fülöp Dezső Alpár ádámosi unitárius lelkész Mircea Eliade, majd Balázs Ferenc munkásságát idézve emelte ki az alkalom ünnepélyességét.
Adrian Ghira helyi ortodox lelkész is szólott az egyház szerepéről, az ott kapott „isteni üzenetről”, melyet magunkkal kell vinnünk hétköznapjainkba. A jelen hívei arra is kell figyelmezzenek, hogy mit hagynak az utódokra, a jövő nemzedékre.
Nagy Márton rövid ideig volt Ádámoson  lelkész (1992-1994), akkor is javításokat végeztek a templomon, de most felerősödött és tetőzött egy folyamat. A jelenlegi lelkész mint Ádámoson lakó, ott nevelkedő személy mindent megtett, hogy méltón ünnepelhessünk e napon.
Sajátos, meglepetésszerű lépés következett, ajándékcsomagok kiosztása: az ádámosi református templom berámázott képe, ízléses-értékes könyvjelző, virágcsokor jutott a vendégeknek, majd minden jelenlevőnek a templom képe.
Ünnepi műsor zárta a hálaadást. Az ádámosi református egyházközség vegyes kara istenes énekeket mutatott be Nagy Ilona kórusvezető irányításával, majd az alkalomhoz illő istenes verseket szavaltak: Szlovácsek Ida nyugdíjas tanárnő és Szász Anna, valamint Gedő Hajnal nyugdíjas tanítónők.
A méltóságteljes, túlzásoktól mentes, nívós ünnepség üzenete még sokáig fog élni azok lelkében, akik jelen voltak.
Befejezésül hadd említsük meg, hogy kik járultak hathatósan hozzá ahhoz, hogy e szép ünnepély megvalósulhasson: a Lord Com Impex Kft.  Székelyudvarhelyről, a helyi polgármesteri hivatal, a gyülekezet főgondnoka, Sebes Pál, valamint Bárdosi Sándor dicsőszentmártoni vállalkozó.
A gyülekezet hathatós hozzállása külön dicséretet érdemel.
    Az ünnepi ebéd a helyi kultúrotthonban még közelebb hozta egymáshoz az embereket, helyieket és távoliakat.
Szlovácsek Ida