2020. szeptember 21., hétfő

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Komán János a Népújságban január 10-én a marosugrai Paget család történetéről közölt értékes adatokat. Tekintettel arra, hogy írásában egy korábbi tanulmányomra hivatkozik, néhány pontosítással tartozom a Paget család leszármazását illetően.

A szakirodalomban megrögzött tévedés, hogy Paget Jánosné Wesselényi Polixéna ikreknek adott életet. A hivatkozott 2008-ban jegyzett tanulmányomban én is átvettem Jékely Zoltán Wesselényi Polixénáról 1981-ben írt dolgozatának az ikerfiakra vonatkozó megállapítását, de szintén Jékelytől vette át Cs. Lingvay Éva is a téves adatot. Újabban Bökös Borbála 2017-ben megjelent dolgozatában is felbukkant ez a téves adat.

A kolozsvári unitárius egyházközség keresztelési és temetési anyakönyve őrzi Walter és Oliver születésének (keresztelésének) és temetésének időpontját. A család elsőszülöttje, Walter 1840. január 4-én, valószínűleg Kolozsvárott látta meg a napvilágot. Az anyakönyv tanúsága szerint március 18-án tartotta keresztvíz alá báró Wesselényi Ferenc és Wesselényi Mária. 

Oliver, a második fiú 1841. szeptember 5-én született, október 3-án báró Kemény Ferenc és Wesselényi Istvánné jelenlétében vették fel a keresztségbe. Walter 1843. április 2-án, mindössze háromévesen hunyt el torokgyíkban, az aranyosgyéresi sírboltba helyezték örök nyugalomra, így Oliver lett a család fiú örököse. A Londoni University College-ban bölcsészettudományi tanulmányokat folytató Oliver 1861. október 29-én vette feleségül másodunokatestvérét, Ellen Pagetet (1842–1880). Házasságukból egy lánygyermek, Ilona született 1862. október 18-án, Kolozsvárott. November 9-én unitárius szertartás szerint keresztelték, keresztszülei báró Wesselényi József és gróf Bethlen Sándorné Bánffy Jozefa voltak. Oliver 1863. október 19-én Bécsben agyérgörcsben váratlanul meghalt, Kolozsvárott temették, özvegye hazaköltözött Angliába. Második férje Alfred Mellor (1842–?) volt. Paget Olivertől született lánya, Ilona is Angliában nevelkedett, háromszor kötött házasságot. 1884. április 22-én Claude Longueville MacKenzie felesége lett. Férje 1890-ben meghalt. Második házasságát 1890. március 1-jén kötötte Teleki Lászlóval (1864–1949), kilenc év után elváltak. 1901. szeptember 22-én harmadjára Wesselényi Miklóshoz (1869–1921) ment férjhez. A három házasságból született gyermekei: Olive Leonora MacKenzie (sz. 1885–?), Teleki Mihály (1896–1991), aki 1938. november 15-től 1940. december 30-ig földművelésügyi miniszter volt, és Wesselényi Erzsébet (1902–1976). Ilona 1913-ban az aranyosgyéresi udvarházat eladta a Magyar Földművelési Minisztériumnak. Ugyanebben az évben adhatta el az Unió utcában levő kolozsvári házat is. Ilona 1932. március 20-án halt meg Kolozsváron. Kuriózumként je-gyezzük meg, hogy (Paget) Wesselényi Ilona Majális utca 12. szám alatti házában szállásolták el 1917-ben Károly trónörököst, a későbbi román királyt.

A Paget-ág Erdélyben Oliverrel kihalt, de a Pagetek szőkefalvi birtoka unokaöccse révén a család tulajdonában maradt. John testvére, Paget Edmund Arthur (1810–?) fia, Oliver Algernon Paget volt, aki 1864. november 19-én született Thorpe Satchville-ben; 1877-ben Erdélybe, a nagybátyjához költözött, megtanult magyarul, és az 1882–1883. tanévben a Kolozsvári Unitárius Kollégiumban jeles eredménnyel érettségizett. Kalandos, regénybe illő életrajzi adatait Ruffy Péter riportjaiból és a korabeli sajtóbeszámolókból állíthatjuk össze. Ruffy Péter, a Brassói Lapok kolozsvári munkatársa november 3–5. között Radnóton, a Pagetek leszármazottaival készült „feltűnést keltő riportsorozatot” adott közre. Claude Oliver (Oliver Algernon fia) elbeszélése alapján, valódi riporterhez méltóan mutatta be az elszegényedett család életét. Ruffynak kapóra jött, hogy a Pásztortűz szeptemberi számában Gál István tollából megjelent Paget-tanulmányhoz szolgáltathat szenzációszámba menő adatokat. Interjúalanya visszaemlékezései – Oliver Algernon ekkor már több mint tíz éve halott volt – alapján megrajzolható a nem mindennapi életpálya. A bizarr adatokban bővelkedő helyszíni beszámoló röviden így foglalható össze: a Radnóton élő, angolul egy szót sem értő, dr. Muthu Emil ügyvéd irodájában dolgozó nős, kétgyermekes Claude Pagetet felkeresi a riporter, és családjáról, származásáról kérdezi. Claude előadása és a fennmaradt adatok alapján összeáll „az angol királyi sarj” nem mindennapi élettörténete. Az Angliából Erdélybe költözött és magyarul kiválóan beszélő fiatalember érettségi után a budapesti egyetem műszaki karára iratkozott, tanulmányait azonban nem fejezte be, hazatért szőkefalvi birtokára, és rövid ideig gazdálkodott. Különféle vállalkozásokba fogott, 1888. április 22-én megnősült, feleségül vette lécfalvi Gyárfás Ferencz (1836–1909) kúriai bíró Etelka nevű leányát. Házasságukból két gyermek született, János Balázs Arthur (1889–1915), aki Novoradonszkban halt hősi halált 1915. január 20-án és Brázovay Dezsőné Anna (Nancy) (1893–1975). A házasság válással végződött, Gyárfás Etelka (1868–1930) másodszor Moldovan Silviu ügyvédhez ment férjhez. Oliver eladta birtokait és új házasságot kötött. Második felesége Székely Erzsébet (1882–1968), ebből a házasságból öt gyermek született: Albert Manners Ödön (1899–1953), Oliver Robert (1901–1918), Otho Vilmos (1903–1904), Otto Claude [Kolos Otto] (1904–1982) és Bonta Sándorné Erzsébet Feregineta (1915–2007). Oliver sok mindennel foglalkozott, szénégetéstől vasútépítésig mindent megpróbált, de végül koldusbotra jutott, 1927-ben Marosugrán halt meg, ott is temették el, sírja ma már ismeretlen. Idősebbik fia, Albert Manners Ödön Rákoscsabán telepedett le, 1921-ben Zsinka Máriával (1878–1853) kötött házasságot. Claude a második világháború után Zalába költözött családját követte Magyarországra. Oltárcon volt a Búzakalász Termelőszövetkezet párttitkára, majd ugyanott iskolaigazgató. Pályáját Ruffy továbbra is nyomon követte, 1941-ben az Újság hasábjain még arról adott hírt, hogy „Koldusszegényen él Erdélyben egy angol királyi sarj”, de már 1962-ben a sikeres oltárci iskolaigazgatót és párttitkárt méltatta és mutatta be a Magyar Nemzetben. (A Radnóton készült interjúban Ruffy még azt írta, hogy Claude egy szót sem tud angolul, ehhez képest az oltárci háromórás beszélgetésből az derült ki, hogy Kolozs – vagy Kolos, mind a két névalakot használta Claude – „angolul tökéletesen beszélő férfi”, de álmodni mindig magyarul álmodik.) Mind a Kolozs, mind az Albert Manners Ödön leszármazottai ma Magyarországon élnek. 

A Pagetek családfáját (is) ismertető könyv bibliográfiai adatai: William George Dimock Fletcher: Leicestershire Pedigrees and Royal Descents, 1887, Clarke and Hodgson. (A Paget családfa a 15–18. oldalakon)

Kovács Sándor