2021. augusztus 5., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Új helyzetben, megváltozott körülmények között

A készenléti állapotra való áttéréssel a hatóságok engedményei nyomán ismét van lehetőség szabadtéri istentiszteletet tartani. Egyes gyülekezetekben már május 17-én megnyíltak a templomkertek, máshol áldozócsütörtökön, néhol pedig ezen a vasárnapon találkoztak fizikailag is bő két hónap után a hívek. Mindenki számára új a helyzet, egyes vélemények szerint egy változás kezdete is.

A bözödi unitárius egyházközségben áldozócsütörtökön tartották az első istentiszteletet, ugyanis az unitáriusok ezen a napon a tanítványok öntudatra ébredését helyezik az ünnep középpontjába. „A tanítványok életében egy új kezdet, és úgy gondoltam, a mi életünkben is jó lenne a kezdetet erre a napra időzíteni. Nagy izgalommal vártam a pillanatot, amikor nemcsak gondolatban képzelhetem magam elé híveimet, hanem a valóságban is láthatom őket. És láttam könnyes szemeket, hallottam tiszta szívből jövő hálaadó vallomást. Az arcokon levő öröm megerősített, és örömmel töltött el engem is. Bevallom, nagy-nagy izgalommal készültem erre a találkozásra. Hálateljes, jó érzés volt újra együtt énekelni, közösen mondani a Miatyánkot és Hitvallásunkat, érezni, hogy Isten lelke simogatja gyermeki lelkünket. Nekem új erőt adott, és hiszem, hogy minden jelenlevőnek – vallotta be lapunk érdeklődésére Fazakas Levente lelkész. Az előző évekhez viszonyítva valamivel többen voltak az ünnepen. Az emberek tudatában ott van a járvány, de ez senkit sem akadályozott meg abban, hogy részt vegyen az istentiszteleten. Minden feltétel adott erre a templom udvarán, mindenkinél volt maszk, a székeket megfelelő távolságban helyezték el. Az interneten is követhető volt a szertartás.

Istentisztelet

Fotó:  a bözödi unitárius egyházközség Facebook-oldala


Erőtt vett a vágy a félelmen 

A jobbágyfalvi római katolikusok is csütörtökön, az Úr mennybemenetelének napján ünnepeltek ismét együtt, a templomkertben hangosítóberendezések révén hallgathatták a szentmisét. Csüdör Imre plébános az elmúlt időszakban is tartotta a kapcsolatot a hívekkel, volt akit meg is látogatott áldoztatás vagy gyóntatás céljából, hiszen szabályzati előírás a papok számára, hogy ha valaki különleges helyzetekben nagyon igényli ezt, eleget kell tenni a kérésének. Most, a különleges szigor enyhülésével úgy véli, a hívek igénylik a szentmiseáldozatot. A személyes részvételt nem pótolja az online szentmise, bár a pápa felmentést adott a papságnak erre az időre, hogy internetes misék révén tolmácsolják az igét. A keresztény ember hitmegélésének egyik legfontosabb formája a templomi együttlét, amely közösségi érzést is nyújt, továbbá az érzékszervek is nagy szerepet kapnak a templomi szertartásban, ez a tapasztalat nyújtja az embernek a fizikai jelenlét élményét. Sokan úgy tekintik, hogy az egyházi élet csupán egy eszköz, valójában viszont az egy találkozási forma Isten és ember között – magyarázta a plébános. Hozzátette: a hívek annyira örültek a találkozásnak, hogy sokan sírva fakadtak. Még félnek, de a félelmen erőt vett a vágyakozás, a templomi találkozás óhaja, így olyanok is megjelentek, akik már egy ideje távol maradtak.


Örömkönnyekkel várták

A tucatnyi Felső-Nyárád menti apró gyülekezetet összetartó csíkfalvi református missziói egyházközségben már május 17-én találkoztak a hívek a lelkészükkel. Kerekes József még aznap is igemagyarázatot tartott az interneten, de végiglátogatta a jobbágyfalvi, csíkfalvi, búzaházi és nyárádköszvényesi templomokat is, ahol a hívekkel találkozott. A lelkész számára is nagy élmény volt, benne volt a kérdés, hogy vajon várja-e valaki, hiszen minden vasárnap követhették az emberek az internetes istentiszteletet, de a személyes találkozás más. Megható volt viszontlátni a híveket, akiknek szemében örömkönny csillogott.

Ezután már minden vasárnap kimegy a gyülekezetekbe – mondta el a lelkész, de ha igény lesz rá, havonta egyszer az internetes istentiszteletet is megtartja. Nem gondolta volna, hogy ekkora igény lesz rá. Úgy vélte, hogy ha vasárnaponként két-három híve is követi az interneten, már nem beszélt hiába. Ám rengeteg visszajelzést kapott, és nem csak a gyülekezetből, hanem a határokon túlról is. Nehezen vette rá magát az online igemagyarázatra, voltak kételyei, de most már látja, hogy ez is egy lehetőség, hogy eljusson a bibliai ige az emberekhez.

A bekecsalji reformátusok is ott voltak a templomudvaron

Fotó: a nyárádszentimre-seprőd református egyházközség Facebook oldala


Csodálatos, de vannak veszélyei is

Csodálatos, hogy a technika modern eszközei révén interneten is elérhetők voltak a különféle istentiszteletek, gondolatok, de Isten igéje minden élethelyzetben tud útmutatást adni, nemcsak akkor, amikor szükségünk van rá.

A lelkész elismerte: nagyon várja, hogy az élet visszatérjen a régi kerékvágásba, de azzal is tisztában van, hogy az elmúlt idő sebet ejtett a hitéleten, s ez akkor is megmarad, ha majd visszatérünk a templom falai közé. Az emberekben lesz egyfajta keresés, a kérdés pedig az, hogy az egyház tud-e a mai nyelven válaszolni az igényekre.

Nagyon sok istentisztelet volt elérhető az internet révén: olyan ez a helyzet, mintha az étlapról válogathatnánk, és nem kellene mindig ugyanazt az ételt fogyasztanunk. Van egyfajta elkényelmesedés is az emberekben, hiszen amíg online hallgatták-nézték az istentiszteletet, addig tettek-vettek, és nem valószínű, hogy vasárnapi ruhában. Pedig nagyon lényeges, hogy megszenteljük a vasárnapot akár a ruházattal, akár az odafigyeléssel, és nem lenne jó, ha ez kimaradna az ember éle-téből. Nemcsak azért, mert a vasárnap nélkül összefolynának a hétköznapok, hanem mert lelkileg is nagyon káros hatásai volnának –magyarázta a lelkész.


Személyes részvétellel vagy távolról követve

A szentgericei reformátusok két hónap után találkoztak, az eső ellenére vasárnap a parókia udvarán, fedett közösségi téren tartottak újra istentiszteletet. Mivel online is közvetítették, kevesebben vettek rajta részt. A jelenlevők között csak egy ember volt, aki eddig nem tudta interneten követni a szertartásokat. Lassan vissza fognak térni a hívek, mert ők is óhajtják a fizikai jelenlétet – véli Batizán Attila lelkész, akinek nagy élmény volt a gyülekezetben lenni, és az is hasznos volt, hogy végre úgy prédikálhatott, hogy azonnal látta a reakciókat, míg az elmúlt időszakban csak utólagos visszajelzéseket kapott. Azt is megtudtuk: a presbitériummal megtárgyalják a folytatást, de egyelőre közvetíteni fogják még az istentiszteleteket, ugyanis nagyon sok, nyugat-európai országokban dolgozó szentgericei személy követi azokat. A következő vasárnap is lesz szabadtéri istentisztelet, úrvacsorát is osztanak pünkösd alkalmával.


Útmutatás 

Az Erdélyi Református Egyházkerület néhány napja körlevélben adott útmutatást arról, hogy miként szolgáltatható ki az úrvacsora pünkösdkor, hiszen a higiéniai szabályozások szerint a régi formájában nem megoldható. A lelkész kesztyűt viselve nyújtja át a kenyeret a híveknek, míg a borból mindenkinek külön-külön tölt egy-egy kortyot. Erre a célra az egyházkerület ötvenezer egyszer használatos poharat vásárolt, ezeket a hívek akkor veszik át az egyházfitól, amikor felsorakoznak az úrvacsoravételhez. 


Megszólaltak a harangok is

Május 22-én, pénteken délelőtt 11 órakor Erdély-szerte megszólaltak a harangok a református templomokban, ezzel fejezték ki a magyar reformátusok egységét. A generális konvent 2012. évi ülésének zárónyilatkozatában úgy határozott, hogy június 4-ét, a nemzeti összetartozás napját felveszi a reformátusok legjelesebb napjai közé. A Magyarországi Református Egyház zsinati elnökségi tanácsa felkérésének eleget téve, az erdélyi egyházkerület nemrég arra kérte a gyülekezeteket, hogy május 22-én a reformátusok egységére, június 4-én pedig a trianoni békediktátum századik évfordulójára emlékezve harangozzanak.