2020. május 30., szombat

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Mindkét fél történelmi pillanatnak nevezte a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum felekezeti jellegéről szóló megállapodás megkötését, amelyet nagytiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke és Mátéfi István, az iskola igazgatója írt alá szombaton. Az eseményre az erdélyi református gimnáziumok találkozója alkalmával került sor a püspökség tanügyi tanácsosa, a két iskolát képviselő igazgatók, tanárok, a szülői bizottság elnöke és a diákok megbízottjainak jelenlétében. 

A szerződés aláírása a tanári kar és az iskola vezetőtanácsának a beleegyezésével történt, és az egymás iránti bizalmat erősíti – hangsúlyozta felvezető szavaival Mátéfi István igazgató. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi


Egy lépés a normalitás felé – fogalmazott Kató Béla püspök, aki emlékeztetett arra, hogy a Református Egyház évszázadokon keresztül vállalta az ifjúság nevelését, és ennek érdekében Erdélyben hat református gimnáziumot hozott létre, amelyek vezető szerepet töltöttek be abban a régióban, ahol működtek. A szászvárosi kollégiumot már az 1920-as években elvette a hatalom, és csak peres úton fizették ki a kártérítést, a nagyenyedit, a kolozsvárit, a marosvásárhelyit, a székelyudvarhelyit és a sepsiszentgyörgyit 1948-ban államosították. Bár a rendszerváltás után üggyel-bajjal sikerült visszakapni az épületeket, a visszaszolgáltatás felemásra sikerült, ugyanis az egyház nem lett jogutódja az általa alapított iskoláknak. A visszaszolgáltatott épületekben a már működő állami fenntartású iskolák mellett az állam által alapított, úgynevezett teológiai líceumok jöhettek lére, így egy-egy épület két intézménynek ad helyet. Az áldatlan állapotot fokozta, hogy az egy épületben működő iskolákat megpróbálták szembeállítani, egymás ellen uszítani. Ezen szeretnének változtatni úgy, hogy az intézményeket közelebb vigyék egymáshoz, mivel az egyház mind a kettőt a sajátjának tekinti, ezért gondoskodik az infrastruktúra fejlesztéséről. Cserébe azt várja, hogy ha jogilag nem sikerült elérni, szellemiségükben az iskolák eggyé váljanak, és az ott tanuló fiatalokat olyan értelmiségiekké formálják, akik az erdélyi közösségünk hasznára válnak. Bár a nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumnak nincsen egyházi tagozata, önmagát református kollégiumként határozza meg, Kolozsváron a későbben visszakapott egykori leánygimnáziumban működő Apáczai Csere János gimnáziummal hasonló szerződést kötött a püspökség, és erre törekednek Sepsiszentgyörgyön is. A fejlesztések, az iskolák épületének felújítása, amire nagy szükség volt, és amelyek eredményeként korszerű feltételeket biztosítanak, mindenkinek a javára válik, ezért az egyház elvárja, hogy szoros kapcsolat alakuljon ki az egyazon épületben működő intézmények között. Ezt szeretné elősegíteni azzal, hogy iskolalelkészt nevez ki a Bolyai iskolába, aki segíteni fogja a lelki nevelést, és szükség esetén támogatást nyújt a gyermekek mellett a szülőknek és a pedagógusoknak is. Az új lelkész Csenteri Levente, a meggyesfalvi gyülekezet lelkipásztora, aki az iskola diákja, Mátéfi István igazgató tanítványa volt – mondta Kató Béla, majd hozzátette, hogy mindenki gazdagodik azáltal, ha egy szűkülő kisebbségi létben nem másokat bekebelezve, hanem a kapukat kinyitva lesz hatékonyabb, erősebb az iskola.

Keresztény szellemiség, színvonalas oktatás

A püspök beszédét követően Gáll Sándor kancellár, az egyházkerület tanügyi tanácsosa és Hajdu Zoltán, a Bolyai iskola aligazgatója olvasta fel a megállapodás szövegét. 

Az egyházkerület kötelezettségei között szerepel, hogy a Bolyai középiskolát a református iskolahálózat partnerintézményének tekinti, amelynek használatba adja az épületet, és gondoskodik az infrastrukturális fejlesztésekről az intézmény egy oktatási helyszínen való működése érdekében. Felelősséget vállal a magyar keresztyén református hitvallásos szellemiség, lelkiség erősítéséért az iskolai közösségben. Ennek érdekében biztosítja a református vallástanárok alkalmazását és munkájuk ellenőrzését, az iskola vezetőségével egyeztetve részmunkaidős iskolalelkészt nevez ki és tart fenn, bentlakási lehetőséget biztosít az iskola diákjai számára, esetenként támogatást nyújt a tanulók rendezvényeken való részvételéhez, lehetőségei szerint ösztöndíjban részesíti a szegény sorsú diákokat. Az egyházkerület képzéseket szervez a tanárok és diákok számára. Lehetőséget biztosít az iskola alkalmazottainak kölcsön folyósítására az egyházkerület önsegélyző pénztárán keresztül. 

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum vezetősége és nevelőtestülete a szerződésben vállalja az egyházkerület vezetőségével, Tanügyi Osztályával és Református Pedagógiai Intézetével való együttműködést, jó gazdaként használja és tartja karban az egyház tulajdonában levő épületet. Az iskola működési rendszabályzatát a keresztyén és az alapvető emberi értékrend szellemében fogalmazza meg, és ezt tiszteletben tartja az oktatási és nevelési folyamat során. Református és más felekezethez tartozó tanulóinak szabad vallásgyakorlást biztosít, és saját, illetve egymás vallási és felekezeti értékei iránti toleranciára neveli őket. A nevelőtestület tagjait és a személyzetet a vallástanárok és a részmunkaidős iskolalelkész által biztosított lehetőségek kihasználására buzdítja, éves jelentést készít az egyházkerület illetékes szerveinek az iskolában végzett oktató-nevelő tevékenységről és a lelki életről – olvasható az együttműködési megállapodásban, amelyet szeptember 14-én írtak alá.

Engedélyek hálójában

 A szerződés megkötését követően újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a polgármesteri hivatallal az új tanévre nem kötötték még meg a szerződést, bár az egyház a törvényes útra törekedik. Jelenleg folyamatban van az engedély beszerzése a főépület felújításának a megkezdésére, aminek birtokában folytatni tudják a munkát. Hosszas peres eljárás után a legfelsőbb igazságügyi szinteken sikerült elismertetni, hogy a Református Egyházat illeti meg az épület – szögezte le Kató Béla püspök. Majd beszámolt arról is, hogy nagyon sok nehézséget kellett leküzdeni a régi épület felújításakor, és a tető javítása azért nem fejeződött be, mert nehéz volt egyeztetni a tűzvédelmi és a műemlékvédelmi hatóságok által külön-külön, néha egymásnak ellentmondó módon megszabott feltételeket. Reményeik szerint október végére fejezik be az eredetinek megfelelő új tetőszerkezetet, s bár az osztálytermek készen vannak, mivel az épületben még folyik a munka, nem költöztethették be a diákokat, akiket az alsó tagozat kivételével sikerült a főépületben úgy elhelyezni, hogy ne legyen délutáni oktatás. 

A felújítás létfontosságú volt, a mert a régi épület, ahol sok osztály tanult, már nem volt biztonságos. A történtekből okulva a főépület felújítását három szakaszban fogják elvégezni, először a Bolyai utca, azután a park, majd a Sáros utca felőli rész következik, az előrejelzések szerint mindez két évet vesz igénybe. A ma iskolába járó gyermekeknek és szüleiknek áldozatot kell hozniuk, de évszázados lemaradásokat kell pótolni, és mire elkészül, korszerű, felvonóval is ellátott épületben folyhat az oktatás – tette hozzá Mátéfi István igazgató szavaihoz Kató Béla püspök. 

Végül Benedek Zsolt igazgató üdvözölte a református kollégiumok és református jellegű partnerintézményeik sorában a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot, hozzátéve, hogy egy közös gyökerű iskolának közös jövőt kell elképzelni.